Nahrávám

Veletrh vědy: / Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

je veřejná vysoká škola, která nabízí vzdělávání na 7mi fakultách:
• Fakulta chemicko-technologická
• Fakulta ekonomicko-správní
• Dopravní fakulta Jana Pernera
• Fakulta zdravotnických studií
• Fakulta elektrotechniky a informatiky
• Fakulta filozofická
• Fakulta restaurování

Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická bohatá vědecká a výzkumná činnost, jíž si univerzita a její fakulty získaly respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce.
Je uskutečňována v rozsahu od činností badatelských v základním výzkumu až po aplikovaný výzkum ve vazbě na potřeby praxe. V oblastech základní dlouhodobé orientace se jedná zejména o řešení výzkumných záměrů, činnost výzkumných center, řešení projektů v rámci grantových soutěží a agentur, národních a mezinárodních.
Partnery při řešení projektů jsou podniky a společnosti zabývající se aplikací dosažených poznatků v praxi a vědeckovýzkumná pracoviště jiných institucí, případně společně vytvořená pracoviště ve spolupráci s dalšími subjekty.

Do vědecké práce jsou tradičně zapojováni studenti doktorských programů.

Jedním z měřitelných výsledků vědecké a výzkumné práce akademických pracovníků univerzity jsou významné publikace v impaktovaných zahraničních i domácích odborných časopisech. Univerzita Pardubice zaujímá dlouhodobě přední místo mezi českými vysokoškolskými vzdělávacími institucemi, které jsou na základě ohlasů publikací autorů uvedeny v renomované databázi Essential Science Indicators ISI Web of Science.

Výčet úspěšných projektů z doby nedávné:
Fakulta chemicko-technologická:
• Magneticky aktivní TiO2 nanomateriály pro přípravu bioaktivních proteinů a dalších biopolymerů pro biotechnologické a medicínské aplikace, prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
• Optimalizace syntézy Corey Alkoholu-A(-), vstupního materiálu pro výrobu humánních a veterinárních léčiv, doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.
• Efektivní postup odstraňování problematických kontaminantů z technologických odpadů a vod, doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.
• Nové směry esterifikace laktidů – příprava laktyllaktátů s vyšší přidanou hodnotou, prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
• Sekvestrační (chelatační) tenzidy s antikorozními vlastnostmi, doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky:
• Smart systém pro automatické vyhodnocování kvality svarů, doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Dopravní fakulta Jana Pernera:
– Návrh nového tvaru předpjatého železobetonového nosníku, doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc
– Hybridní lokomotiva a elektronická optimalizace energetiky jejího provozu, Novák Jaroslav prof. Ing. CSc.
– Eliminace provozních poruch náprav kolejových vozidel,
Schmidová Eva prof. Ing. Ph.D.
– Návrh nového tvaru předpjatého železobetonového nosníku,
doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc.
– Simulace zásahů u leteckých nehod, Švadlenka Libor doc. Ing. Ph.D.
– Vývoj inovativní metody k odhalování trestních činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat, Drahotský Ivo doc. Ing. Ph.D.
– 3D tisk výpočtově optimalizovaných kovových součástí s využitím technologie DMLS, Schmidová Eva prof. Ing. Ph.D.

Na podporu vědy a výzkumu si univerzita vytvořila Centrum transferu technologií a znalostí.

Univerzita se rovněž věnuje delší dobu popularizaci vědy, techniky a výzkumu směrem ke středním a základním školám, ale i k veřejnosti. Realizuje různé typy zážitkových vědecko-populárních akcí, jako jsou například „Vědecko-technický jarmark“, který se bude konat 13. června v Pardubicích, zapojuje se do celoevropské akce „Noc vědců“, termín konání 27. září. Realizuje akce „Věda a technika na dvorech škol“ – jednodenní vědecká road show na školách, termíny dle dohody se školami. 16. dubna se konala „Noc mladých výzkumníků“, první větší vědecko-populární akce v tomto roce. Zážitkové popularizační demonstrace má univerzita zaměřeny na různé obory lidské činnosti s cílem zaujmout pro vědu mladé lidi. Univerzita si vytvořila za roky, co zážitkové vědecko-populární akce, tým zkušených demonstrátorů a organizátorů, navázala kontakty a spolupráci se středními a základními školami.

Další vystavovatelé

Top