Univerzita J. E. Purkyně

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) je nejvýznamnější vzdělávací, vědecko-výzkumná a umělecká instituce Ústeckého kraje. V rámci osmi fakult je na UJEP každoročně otevírána řada studijních oborů v oblasti techniky, přírodovědných, environmentálních, ekonomických, sociálních a humanitních věd, dále pak zdravotnických oborů, učitelství a umění. Na veletrhu bude zastoupena Fakultami životního prostředí, přírodovědecké a strojního inženýrství.

UJEP je jedním z členů Klastru Wasten, který jehož misí je podpora transferu moderních technologií na zpracování odpadů v souladu s hierarchií nakládání s odpady a také podpora oběhového hospodářství.

Přírodovědecká fakulta UJEP je moderní institucí, zároveň největší v ústeckém regionu zaměřenou na vzdělávání a rozvoj poznání v oblasti přírodních oborů. Kromě více než šedesátileté tradice nabízí netradiční zázemí v podobě přírodních krás severních Čech (údolí Labe, Národní park České Švýcarsko a České středohoří). Doménou zdejší univerzity je takřka rodinné prostředí a indgividuální přístup ke studentům.

Fakulta zajišťuje vysokoškolské vzdělání všech tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) pro odborníky v přírodovědných oborech, včetně přípravy učitelů pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy v přírodovědných předmětech. Spolupracuje s řadou českých i zahraničních partnerů, včetně soukromého sektoru.

Studijní programy

Fakulta nabízí širokou škálu oborů, počínaje biologií a fyzikou přes geografii a informační technologie po matematiku a chemii, v prezenční či kombinované formě studia. Mezi mladé obory vyučované na fakultě patří Aplikované nanotechnologie, Toxikologie a analýza škodlivin a Počítačové modelování ve vědě a technice.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v institucích veřejné správy, orgánech a institucích Evropské unie, ochrany přírody, krajinném plánování, laboratořích, výzkumných ústavech, dále v cestovním ruchu, jako správci sítí či programátoři, vývojáři webových aplikací, a to jak ve státní, tak soukromé sféře. V neposlední řadě se uplatní jako učitelé přírodovědných předmětů na základních a středních školách.

Na Fakultě životního prostředí UJEP se zaměřujeme na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klademe důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

Studium na FŽP UJEP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a čtyřleté v doktorském studijním programu.

Uplatnění absolventů je velmi široké, například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu…), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo nevládních organizacích a environmentálních start-upech.

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FSE UJEP) naplňuje roli vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce, která působí v Ústeckém kraji již od roku 1991 v oblastech ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a v oblasti sociální práce. Fakulta v současnosti poskytuje provázanou strukturu bakalářských a magisterských programů ve výše zmíněných oborech a současně rozvíjí doktorské programy v oborech aplikované ekonomie a správy a v regulaci a behaviorálních studiích.

FSE UJEP na Veletrhu vědy 2022

Jádro prezentace Fakulty sociálně ekonomické UJEP bude představovat mobilní behaviorální laboratoř, která má podobu atypického kamionového návěsu. Jedná se o jedinečnou mobilní laboratoř, která není dostupná na žádném jiném výzkumném pracovišti v České republice. Všechny aktivity v mobilní laboratoři budou zaměřeny na představení technologií Laboratoří behaviorálních studií (LABS) FSE UJEP, expozice bude doplněna dalšími speciálními přístroji, které pomáhají zkoumat fungování kognitivních funkcí mozku a rozhodovacích mechanismů lidského chování – např. mindball, eye-tracking, Xsens či ProComp. Na Veletrhu budou také prezentovány aktivity v oblasti životního prostředí a návrhů restrukturalizace Ústeckého regionu Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku.

Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FSI UJEP) je pedagogicko – vědecká instituce, zaměřená na komplexní vysokoškolské vzdělávání v širokém spektru studijních oborů od bakalářského až po doktorské. Zaměřuje se na základní a aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v oblasti strojírenských technologií, kovových materiálů, povrchových úprav, konstrukce strojů, průmyslového inženýrství a energetiky. Fakulta úzce spolupracuje s průmyslovými podniky v regionu Ústeckého a Karlovarského kraje i v celé ČR.

FSI UJEP se bude na Veletrhu vědy 2022  prezentovat ve vývoji a výzkumu v oblasti nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Jedná se o výsledky projektu NANOTECH ITI II., který je zaměřen na pokročilé povrchové úpravy a modifikace povrchu materiálů za účelem zvýšení vybraných mechanických (např. tvrdost, odolnost proti otěru), chemických (např. korozní odolnost) a fyzikálních (např. tepelná stabilita, tepelná vodivost) vlastností.

Přidejte se k nám a… objevujte, poznávejte a obdivujte!

 

Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Michaela Váňová
vanova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 854

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00 – 18:00
VSTUPNÉ ZDARMA

JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?